ПРАВИЛА РОЗСИЛОК

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ СЕРВІСОМ

Складається із Загальних положень та Вимог до змісту повідомлень

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила користування сервісом (далі – «Правила») обумовлюють порядок правовідносин між ТОВ «СТРІМ ТУЛС» (далі - «Виконавець») та користувачем послуг (далі – «Замовник»), визначають права та обов'язки Сторін, порядок та умови користування послугами, які надаються Виконавцем, порядок укладення договору про надання послуг (далі – «Договір») та умови припинення його дії, питання захисту персональних даних, відповідальність Сторін, а також інші питання, не врегульовані Договором та/або чинним законодавством.

1.2. Дані Правила є публічним договором та публічною офертою відповідно до ст.ст.633, 641 Цивільного кодексу України, їх умови є однаковими для всіх споживачів.

1.3. Дії Замовника, вчинені ним для реєстрації на сайті https://streamtools.com.ua (далі - Сайт), а також при користуванні сервісом Виконавця є повним та безумовним акцептуванням цих Правил та Вимог до змісту повідомлень у відповідності до ч.2 ст.642 Цивільного кодексу України, що прирівнюється до укладення договору на умовах, викладених нижче по тексту.

1.4. У разі бажання Замовника та/або у випадках, встановлених Виконавцем, між Сторонами укладається паперовий Договір про надання послуг. Правила становлять невід'ємну складову частину вказаного Договору. Норми цих Правил не є вичерпними і можуть доповнюватися нормами Договору та інших його невід'ємних частин. У разі виникнення суперечностей між нормами Договору і цими Правилами, застосовуються норми Договору.

1.5. Виконавець має право вносити зміни та/або доповнення до цих Правил, які доводяться до відома Замовників не менше, ніж за 7 (сім) календарних днів до дати набуття ними чинності, одним із способів: електронною поштою, засобами особистого кабінету або розмістивши інформацію на своєму Сайті.

1.6. Правила діють для всіх без виключення Замовників незалежно від часу укладення Договору (включаючи тих Замовників, Договори з яким укладені до набрання чинності цими Правилами), типу отримуваних послуг чи інших обставин.

1.7. Взаємовідносини між Сторонами регулюються цими Правилами, Договором, іншими документами, що становлять невід’ємну частину Договору, а також нормами чинного законодавства України, які стосуються взаємовідносин між Сторонами.

1.9. Послуги Виконавця не є телекомунікаційними послугами. Виконавець надає Замовнику послуги із забезпечення через телекомунікаційні мережі загального користування доступу до сервісу Виконавця та можливість передачі сформованих Замовником Повідомлень до центрів мобільних операторів (далі – «Послуги»).

2. Термінологія
У цих Правилах, Договорі та його невід’ємних частинах, а також у Вимогах до змісту повідомлень терміни вживаються у наступних значеннях.

2.1. Сайт – це веб-сайт Виконавця, розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://streamtools.com.ua.

2.2. Абонент – фізичні та/або юридичні особи та/або фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, з якими Оператор уклав договір про надання послуг безпровідного телефонного зв’язку, а також особи, що користуються та оплачують послуги безпровідного телефонного зв’язку без укладення письмового договору.

2.3. Адміністрація сайту – особа, уповноважена Виконавцем на здійснення управління Сайтом, а також інших дій, пов'язаних з використанням Сайту.

2.4. Оператор – юридична особа-резидент України, що надає послуги безпровідного телефонного зв’язку на комерційній основі та має відповідну ліцензію на надання таких послуг на території України.

2.5. Компанія Viber – юридична особа Viber Media S.à r.l., що є власником прав інтелектуальної власності на Додаток Viber.

2.6. Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

2.7. Власник персональних даних – фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом. Власником персональних даних у розумінні цих правовідносин є Замовник.

2.8. Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі, яке містить дату та підпис суб’єкта персональних даних.

2.9. Розпорядник персональних даних – фізична чи юридична особа, якій власником персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені власника. Розпорядником персональних даних в розумінні цих правовідносин є Виконавець, який за дорученням Замовника здійснює обробку персональних даних Користувачів з метою та виключно в обсязі, необхідних для надання Послуг.

2.10. Суб’єкт персональних даних – фізична особа, персональні дані якої обробляються.

2.11. Конфіденційна інформація про особу – персональні дані з обмеженим доступом, які віднесені фізичною особою або законом до такої інформації.

2.12. Електронний віртуальний рахунок – програмний додаток Платформи, що дає можливість Замовнику відстежувати надходження і витрату внесених на особистий рахунок коштів.

2.13. Платформа – це програмно комплекс Виконавця, що дозволяє Замовнику відправляти повідомлення, відстежувати їх статус і контролювати свій Електронний віртуальний рахунок.

2.14. Web-Інтерфейс – програмний додаток Платформи, який надає Замовнику доступ до Послуг.

2.15. API – опис способів (набір класів, процедур, функцій, структур або констант), якими одна комп'ютерна програма може взаємодіяти з іншою програмою.

2.16. Логін – набір певних символів, який використовується для ідентифікації Замовника на Платформі.

2.17. Пароль – послідовність символів, що використовується для ідентифікації Замовника і доступу до Платформи.

2.18. Політики Viber – правила, вимоги, встановлені Компанією Viber щодо користування Додатком Viber. Політики Viber розміщені на офіційному сайті Компанії Viber за посиланням: http://www.viber.com/en/terms.

2.19. Додаток Viber (або Viber) – програмний додаток, розробником якого є Компанія Viber, який включає VoIP технологію, засоби миттєвої передачі Повідомлень Користувачам, інші засоби інформаційного обміну між Користувачами та може бути встановлений на мобільних, планшетних пристроях та персональних комп’ютерах.

2.20. Послуга передачі Viber-Повідомлень через Додаток Viber (або Viber-Послуга) - забезпечення Виконавцем можливості передачі Viber-Повідомлень від Замовника на Кінцеве обладнання Користувачів Viber через Додаток Viber у відповідності до умов цього Додатку, що здійснюється шляхом надання Виконавцем Замовнику доступу до Платформи Виконавця.

2.21. Звітний період - період з 00:00:00 годин першого дня календарного місяця до 23:59:59 години останнього дня календарного місяця (за київським часом).

2.22. Користувач - суб’єкт персональних даних, споживач телекомунікаційних послуг будь-якого Оператора, або який встановив на власному Кінцевому обладнанні Додаток Viber та надав Замовнику явно виражену письмову згоду на отримання Повідомлень від Замовника.

2.23. Альфанумеричне Ім’я - унікальне поєднання латинських букв або унікальна комбінація латинських букв з арабськими цифрами (до 11 символів), яке формується Замовником за його волевиявленням і відображається в повідомленнях, переданих Користувачам, як ідентифікатор Замовника.
Залежно від сервісів, які використовують Альфанумеричні імена, останні поділяються на два типи: Національні Альфанумеричні імена і Міжнародні Альфанумеричні імена.
Якщо Альфанумеричне ім'я Замовника належить до імен, які не визначені як Національні, Виконавець має право автоматично здійснювати заміну такого Альфанумеричного імені на інше Альфанумеричне ім'я, сформоване на свій розсуд.

2.24. Повідомлення - SMS-Повідомлення або Viber-Повідомлення.

2.25. SMS-повідомлення (Стандартне SMS-повідомлення - сукупність систематизованих алфавітно-текстових і цифрових знаків (текст), який формується Замовником і передається Користувачам, складається з 160 символів при використанні латинського алфавіту або 70 символів при використанні кириличного алфавіту. У разі, якщо довжина тексту перевищує вказаної кількості символів, то кожна наступна складова частина SMS-повідомлення з метою тарифікації вважається окремим повідомленням. Максимальна кількість символів SMS-повідомлення, що складається з декількох частин, зазначено в розділі Довжина SMS повідомлень
Залежно від змісту Повідомлення поділяються на два типи - Національне SMS-повідомлення та Міжнародне SMS-повідомлення.

2.25.1. Національне SMS-Повідомлення - це SMS-повідомлення, передача якого здійснюється Користувачеві Оператора України за допомогою Національного Альфанумеричного імені.

2.25.2. Міжнародне SMS-Повідомлення - це SMS-повідомлення, передача якого здійснюється Користувачеві Оператора України за допомогою Міжнародного Альфанумеричного імені або у разі, якщо Оператор віднесе зміст такого повідомлення до Міжнародного.

2.26. Viber-повідомлення - повідомлення, які формуються Замовником та передаються на кінцеве обладнання Користувачів через Додаток Viber. Повідомлення може містити текст (до 1000 знаків кириличного чи/та латинського алфавіту), зображення та/або кнопку (з посиланнями на URL-адресу).
Залежно від змісту Viber-повідомлення поділяються на два типи - Транзакційні/Інформаційні Viber-повідомлення і Рекламні та/або Вітальні Viber-повідомлення.
Окремим видом повідомлень є Тестові Viber-повідомлення.

2.26.1. Транзакційні/Інформаційні Viber-повідомлення - персональні інформативні (сервісні) та транзакційні повідомлення не рекламного характеру, що містять інформацію про конкретну операцію/транзакцію.
Відправлення Транзакційного Viber-повідомлення можливе виключно при наявності шаблону такого Повідомлення, погодженого компанією Viber.

2.26.2. Рекламні та/або Привітальні Viber-повідомлення - повідомлення, що містять рекламу/рекламну інформацію та/або комбіновані повідомлення, що одночасно містять і рекламну інформацію, і інформацію про виконані транзакції/операції тощо та/або повідомлення, що містять привітання, а також інші повідомлення, відмінні від Транзакційних Viber-Повідомлень.

2.26.3. Тестові Viber-повідомлення - повідомлення, які містять в собі слово «Тест/Test», не є рекламою або повідомленням особистого/інформаційного характеру, і/або за своїм змістом взагалі не несуть інформаційного навантаження.

2.27. Ім'я відправника (Viber-Ім'я відправника) - унікальна комбінація латинських і/або кириличних літер та/або арабських цифр (в загальній кількості до 20 символів), яка формується Замовником на його власний розсуд і відображається у Viber-повідомленнях, переданих Користувачам Viber як Ідентифікатор Замовника.
Залежно від ступеня персоналізації Ім'я відправника розділяється на два типи - Ім'я відправника Виконавця і Власне Ім'я відправника.

2.27.1. Ім'я відправника Виконавця - Ім'я відправника, встановлене на розсуд Виконавця, яке Замовник може використовувати виключно для відправки Тестових Viber-повідомлень та до моменту реєстрації Власного Імені відправника.

2.27.2. Власне Ім'я відправника - Ім'я відправника, яке сформоване Замовником на власний розсуд, зареєстровано в Компанії Viber і належить виключно Замовнику.

2.28. Кінцеве Viber-обладнання - мобільний пристрій (телефон, смартфон, планшет або інший подібний пристрій) або ноутбук, або персональний комп’ютер Користувача Viber, на якому встановлений Додаток Viber та який здатний приймати Viber-Повідомлення.

2.29. Час життя Повідомлення - певний період часу, протягом якого Платформа буде намагатись доставити Користувачу Повідомлення, яке було відправлене, але не змогло доставитись з першого разу.

2.30. Фішинговий сайт - це сайт, який є шахрайським веб-ресурсом, котрий виманює реквізити платіжних карток для подальшої крадіжки грошових коштів з рахунків держателів платіжних карток.

2.31. Нігерійський лист - це повідомлення шахрайського характеру, метою якого є отримання грошових коштів від отримувача повідомлення.

2.32. СПАМ (Спам-Повідомлення) - це будь-яке Повідомлення, на отримання якого Користувач попередньо не надавав згоду належним чином, незалежно від змісту такого Повідомлення, та/або яке відповідає хоча б одному з таких критеріїв:

2.32.1. Повідомлення з однаковим або різним текстом доставляються одному й тому самому Користувачу більш ніж 10 (десять) разів на добу;

2.32.2. Повідомлення призвело до подання обґрунтованої скарги Користувачем або виникнення перешкод технічного характеру в роботі обладнання Виконавця або телекомунікаційної мережі Оператора/компанії Viber;

2.32.3. Повідомлення не містить достовірну інформацію про повну назву Замовника та/або Номер телефонної лінії сервісного обслуговування Замовника;

2.32.4. Подальше отримання Повідомлень Користувач не може припинити шляхом інформування про це Замовника;

2.32.5. Повідомлення, отримання яких буде протарифіковано (за отримання яких з Користувача буде стягнуто оплату), за умови, що Користувач не замовляв такого Повідомлення;

2.32.6. Повідомлення, текст яких не був попередньо погоджений Замовником з Виконавцем, у разі, якщо таке погодження тексту Замовника з Виконавцем є обов’язковим згідно умов цих Правил;

2.32.7. Повідомлення, які доставляються Користувачам, заохочуючи їх зателефонувати та/або відправити текстове повідомлення на запропоновані номери, або прийняти участь у будь-яких заходах, або містять пропозиції в явному або неявному вигляді підключитися до мережі оператора зв'язку або використати його послуги;

2.32.8. Повідомлення, які містять у собі інформацію про криптовалюти та валютні ринки;

2.32.9. Повідомлення, які містять у собі інформацію про послуги ворожіння, нумерології, цілительства та інші схожі за своєю суттю послуги;

2.32.10. Повідомлення, які містять у собі інформацію про алкоголь, наркотичні речовини, табаковмістну продукцію, електронні цигарки та іншу, схожу за своєю суттю, продукцію;

2.32.11. Повідомлення, які містять у собі інформацію про біологічно активні добавки (БАД) і/або інші препарати, які не сертифіковані (при необхідності) або не мають висновок сертифікованої лабораторії про нешкідливість препарату для здоров'я споживача і які відповідають медичним стандартам України;

2.32.12. Повідомлення, зміст яких суперечить чинному законодавству України або є неправомірним;

2.32.13. Повідомлення містить інформацію, яка може бути розцінена як передвиборна агітація та/або політична реклама, має політичний зміст;

2.32.14. Повідомлення, що містять інформацію про громадських діячів/організації/течії;

2.32.15. Повідомлення містить інформацію еротичного та/або порнографічного характеру;

2.32.16. Повідомлення містить інформацію релігійного характеру;

2.32.17. Повідомлення містить інформацію, що стосується неповнолітніх та/або конфіденційну інформацію про особу без її згоди на поширення такої інформації;

2.32.18. Повідомлення, які за своєю суттю є або можуть бути «Нігерійським листом»;

2.32.19. Повідомлення, які містять приховані посилання на Фішингові сайти, або сайти, які містять шкідливе програмне забезпечення.

2.33. Чат-сесія Viber – це двосторонній чат, який абонент може відкрити для спілкування із Замовником, у відповідь на отримане Viber-Повідомлення Замовника, який використовує Власного відправника.

2.34. Терміни, що не зазначені в даному розділі, вживаються в тексті даних правил в значені згідно чинного законодавства України.

3. Права та обов'язки Сторін

3.1. Виконавець зобов'язаний:

3.1.1. Надати Замовнику Послуги відповідно до умов цих Правил та Договору.

3.1.2. Надати Замовнику можливість формувати за допомогою Платформи рахунок-фактуру для оплати Послуг відповідно до узгодженних тарифів.

3.1.3. При надходженні від Замовника на поточний рахунок Виконавця коштів за Послуги, у найближчий робочий час, але не пізніше ніж впродовж наступного банківського дня, зарахувати отриману суму на Електронний віртуальний рахунок Замовника та надати Замовнику Послуги.

3.1.4. Забезпечувати охорону персональних даних Замовника та Користувачів, які стали йому відомі під час надання Послуг.

3.1.5. Забезпечити Замовника можливістю контролю за інформацією про:
- фактичне зарахування суми перерахованих Замовником Виконавцю коштів на особистий Електронний віртуальний рахунок;
- стан свого Електронного віртуального рахунку;
- статус кожного переданого для відправлення SMS-повідомлення через Платформу.

3.1.6. Виконавець не несе відповідальності і не надає гарантій щодо доставки Повідомлень для Користувачів у випадках:
- коли Користувач знаходиться поза зоною досяжності телекомунікаційної мережі Оператора, що є обслуговуючим для Користувача;
- у випадках вимкнення/відключення/некоректної роботи обладнання Оператора або Користувача;
- у випадках неналежної роботи телекомунікаційної мережі Оператора, доступ до якої використовує Виконавець для надання послуг;
- у випадку відправлення Повідомлень до інших країн світу;
- у випадку, якщо текст Повідомлення складається більше ніж з трьох частин (сегментів).

3.1.7. Виконавець не несе відповідальності та не відшкодовує витрат за упущену вигоду Замовника під час тимчасового блокування аккаунту Замовника, яке сталося внаслідок багаторазового (3 і більше разів) невірного вводу Замовником свого паролю доступу до Платформи.

3.2. Замовник зобов'язаний:

3.2.1. В обов'язковому порядку попередньо отримати від Користувача, якому планується відправлення повідомлень з інформацією Замовника, згоду на отримання таких повідомлень, незалежно від їх змісту. Ця згода Користувача має бути оформлена належним чином і виражена в такій формі, яка однозначно підтверджує, що Користувач бажає отримувати повідомлення від Замовника.
На вимогу Виконавця та/або Оператора та/або іншої особи, яка має на це законне право, Замовник зобов'язаний протягом 2 (двох) робочих днів з дня надходження такої вимоги в будь-якому вигляді (письмовому, електронному, за допомогою телефонного запиту і т. д.) надати на електронну адресу Виконавця support@streamtools.com.ua (або іншу електронну адресу, вказану Виконавцем у запиті) інформацію про наявність згоди певного Користувача/Користувачів, форму надання такої згоди, а також, при необхідності, офіційного листа Замовника з поясненнями щодо запитаної Виконавцем інформації. До такого листа Замовник прикладає докази законності та правомірності надсилання повідомлень певному Користувачеві/Користувачам.

3.2.2. Довести до відома Користувача – отримувача Повідомлення інформацію про можливість і спосіб, за допомогою якого Користувач, якому адресовано Повідомлення, може відмовитись від подальшого одержання Повідомлень, переданих з використанням Платформи. Для можливості здійснення Користувачем відмови від отримання Повідомлень, та для розгляду скарг, питань та претензій, які виникають у Користувачів у зв’язку з отриманням Повідомлень від Замовника, Замовник зобов’язується включити у кожне Повідомлення, що відправляється Користувачеві, назву компанії Замовника (або особи, яку представляє Замовник) і Номер телефонної лінії сервісного обслуговування Замовника.

3.2.2.1. У разі отримання у будь-який спосіб (усно, письмово, у телефонній розмові, на електронну адресу тощо) інформації від Користувача про його відмову від подальшого одержання Повідомлень від Замовника (відкликання згоди) та/або вимогу видалити/знищити персональні дані цього Користувача з бази даних Замовника у сервісі Виконавця, Замовник зобов’язується негайно видалити/знищити з бази даних у сервісі Виконавця персональні дані такого Користувача та впродовж 5 (п’яти) робочих днів повідомити про це Користувача та Виконавця. Відправлення повідомлень такому Користувачеві в подальшому можливе тільки після надання ним нової письмової згоди на отримання повідомлень від Замовника.

3.2.2.2. У разі звернення Користувача безпосередньо до Виконавця з вимогою видалити/знищити його персональні дані з бази персональних даних Замовника у сервісі Виконавця та/або повідомлення про відмову від подальшого отримання Повідомлень від Замовника, Виконавець має право призупинити/зупинити можливість відправлення Замовником Повідомлень цьому Користувачу та/або повідомити Замовника про таке звернення і зобов’язати його вжити всіх необхідних заходів для задоволення вимог Користувача. Таке звернення Користувача може бути висловлене у будь-який спосіб (усно, письмово тощо).

3.2.3. Замовник зобов’язується не надсилати Спам-повідомлення.

3.2.4. Замовник повинен попередньо письмово погоджувати текст Повідомлень з Виконавцем, якщо такі повідомлення мають ознаки або містять інформацію наступного характеру: лотереї/розіграші/вікторини, фінансові послуги, медичні послуги та медичні препарати, харчові добавки, дієтичні добавки, громадські та/або політичні організації, партії, рухи та течії, релігійні організації, конфесії, установи, інформацію про товари або послуги, що підлягають обов'язковому ліцензуванню/сертифікації, чи інформацію, що стосується неповнолітніх осіб та/або конфіденційної інформації про особу без її згоди на поширення такої інформації, та/або надається у вигляді перехресного посилання (під перехресним посиланням слід розуміти надання інформації, джерелом якої не є Замовник, чи інформації, зміст якої не відповідає тематиці Повідомлень та/або не відповідає темі/торговій марці Замовника тощо). Таке погодження відбувається шляхом направлення Замовником тексту Повідомлення зі своєї електронної адреси на електронну адресу Виконавця support@streamtools.com.ua, або на іншу електронну адресу, вказану Виконавцем при обробці відповідного звернення Замовника.

3.2.5. Замовник зобов’язується не відправляти Повідомлення, що містять інформацію та/або мають ознаки реклами/інформації про алкогольну, тютюнову та/або тютюновмістну продукцію, електронні цигарки, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби; релігійну агітацію; криптовалюту та валютні ринки; азартні ігри; нецензурні слова (лайку); ознаки недостовірної, конфіденційної інформації; послуги ворожіння, нумерології, цілительства та інші схожі за своєю суттю послуги; інформації, яка була отримана Замовником злочинним шляхом та/або яка порушує авторські або суміжні права третіх осіб; інформацію еротичного та/або порнографічного характеру; інформацію, що суперечить вимогам суспільної моралі; інформацію, що порушує основи державності та конституційного ладу та/або іншу інформацію, поширення якої заборонено чинним законодавством України. Послуги, які надаються (надавались) Виконавцем у рамках цих правовідносин забороняється використовувати у цілях, що носять політичний характер, у тому числі, але не обмежуючись, пов’язаних з опитуванням, збором чи розповсюдженням інформації на політичну тематику та/або агітаційного характеру.

3.2.6. Замовник зобов'язується не відправляти Повідомлення, в тексті яких міститься інформація/згадка про Оператора або звернення від імені Оператора; Повідомлення, в яких міститься реклама або інформація, яка заохочує до співпраці з третіми особами, які надають послуги з організації передачі будь-яких повідомлень будь-яким способом, або заохочує використання телекомунікаційних послуг різних операторів.

3.2.7. Замовник зобов’язаний не допускати дій, що можуть перешкоджати безпечній експлуатації Платформи, її безперебійній роботі, захисту інформаційної безпеки, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим споживачам. Заборонено розсилання SMS-повідомлень, які містять віруси та/або програмне забезпечення та/або елементи програмного забезпечення, що шкодять/можуть зашкодити функціонуванню мобільних пристроїв Користувачів та/або телекомунікаційній мережі Оператора, та/або системі чи обладнанню Виконавця, та/або містять посилання на електронні сторінки, які містять віруси та/або заборонене або шкідливе програмне забезпечення та/або елементи забороненого або шкідливого програмного забезпечення тощо.

3.2.8. Замовник, протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання відповідного запиту від Виконавця, зобов’язується в порядку, визначеному п.п.3.2.4. цих Правил, надавати на узгодження текст Повідомлень(-ня), з метою аналізу відповідності його форми, змісту та тематики діючому законодавству України та положенням цих Правил. У випадку, якщо його форма, зміст або тематика суперечить чинному законодавству чи положенням цих Правил, чи Замовник не надає текст Повідомлень(-ня) на узгодження, Виконавець має право відмовитись здійснювати (або заблокувати) передачу таких Повідомлень без застосування до Виконавця штрафних санкцій.

3.2.9. Власником персональних даних, які вносяться Замовником на Платформу та сформовані у вигляді бази даних телефонних номерів користувачів, їхніх імен та іншої зазначеної Замовником інформації, є особисто сам Замовник.
Замовник повністю та беззаперечно погоджується, що у разі пред'явлення від Абонентів за отриманими Повідомленням скарг/претензій/позовів до Виконавця та/або Оператора та/або третіх осіб, залучених для надання послуг, відповідальність за цими скаргами/претензіями/позовами несе тільки Замовник.
Замовник згоден з тим, що повинен самостійно оцінювати всі ризики, пов'язані з використанням контенту, включаючи оцінку надійності, повноти та корисності цього контенту.

3.2.10. Самостійно здійснювати контроль за станом коштів на особистому Електронному віртуальному рахунку.

3.2.11. Замовник зобов'язується в повному обсязі оплачувати надані йому Виконавцем Послуги, а також зобов'язується самостійно знайомитися з інформацією про умови обслуговування на Сайті Виконавця.

3.2.12. Замовник зобов'язується не привласнювати у якості адреси відправника назву будь-якої установи/організації (наприклад, оператора мобільного зв'язку, банківських, страхових структур, державних і урядових установ тощо), до якої Замовник не має відношення, за винятком випадків, коли правомірність використання подібної адреси відправника документально підтверджена самою установою/організацією.

3.2.13. Замовник зобов'язується не використовувати Платформу Виконавця для:
розсилки Спаму;
здійснення шахрайських дій за допомогою Платформи та/або щодо Платформи Виконавця в будь-якій формі;
передачі повідомлень, які можуть привести до порушення працездатності обладнання Виконавця;
передачі недостовірної, конфіденційної інформації; передачі SMS-повідомлень, що вводять користувачів в оману;
передачі інформації, яка була отримана Замовником на незаконних підставах, і/або порушує авторські або суміжні права третіх осіб; для відправки повідомлень з контентом, який є незаконним, шкідливим, погрожуючим, який ображає моральність, честь і гідність, права та охоронювані законом інтереси третіх осіб, наклепницьким, пропагують ненависть, жорстокість, насильство та/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознаками, що сприяє розпалюванню релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі, що містить сцени насильства або нелюдського поводження з тваринами і подібне;
передачі SMS-повідомлень еротичної, порнографічної або іншої подібної спрямованості;
передачі SMS-повідомлень, які містять нецензурні слова (лайка);
передачі матеріалів, що містять комп'ютерні коди, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного устаткування, або програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в мережі Інтернет та/або програмного забезпечення;
поширення інформації політичного характеру, в тому числі, але не обмежуючись, пов'язаної зі збором та/або розповсюдженням інформації політичного характеру, політичної агітації, політичної реклами;
збору та зберігання персональних даних осіб, від яких на це не було отримано відповідної згоди;
розсилки повідомлень, що містять інформацію релігійного характеру;
реклами алкоголю, тютюну, електронних цигарок, наркотичних та інших заборонених законодавством України засобів; відправлення повідомлень з контентом, який Замовник не має права робити доступним відповідно до норм чинного законодавства або згідно з якими-небудь договірними правовідносин; а також, який зачіпає будь-який патент, торгову марку, комерційну таємницю, копірайт або інші права власності та/або авторські та суміжні з ними права третьої сторони;
відправки інформації, що порушує норми чинного законодавства України та інших країн світу, в тому числі, але не обмежуючись, передачею рекламної інформації такими способом або порядком, що порушують вимоги Законів України «Про рекламу» та «Про інформацію», а також норми міжнародного права.

3.2.14. Замовник зобов'язується дотримуватися Вимог до змісту повідомлень.
Замовник зобов'язаний додавати до тексту повідомлень контактний номер телефону.

3.2.15. Замовник зобов'язаний здійснювати відправку повідомлень виключно у період з 9.00 до 20.00 в робочі дні та з 11.00 до 18.00 (за Київським часом) в неробочі та святкові дні. Це обмеження не застосовується при відправці повідомлень про підтвердження банківських операцій (зняття коштів, поповнення рахунків та інші), реєстрацію на Інтернет-сайті, повідомлень від служб таксі та інші цілодобові сервісні повідомлення, попередньо узгоджені Замовником з Виконавцем.

3.2.16. Замовник дає свою згоду на отримання від Виконавця Повідомлень, пов'язаних з наданням Послуг, на електронну пошту (e-mail) та/або через службу коротких повідомлень (SMS) та/або Viber-Повідомлень.

3.3. Виконавець має право:

3.3.1. Змінити в односторонньому порядку тарифів, що застосовується, і Правила надання Послуг. Зміна Правил та/або тарифів відбувається за умови попереднього повідомлення про це Замовника за 7 (сім) календарних днів до дати зміни умов та/або вартості послуги передачі Повідомлень на номера Абонентів Операторів України, шляхом розміщення відповідного повідомлення на сайті Виконавця. Зміни набувають чинності з дати вказаної у відповідному повідомленні Виконавця. Винятком є умова, вказана в п. 4.10. цих Правил, яка не вимагає попереднього повідомлення Замовника про зміну вартості Viber-послуг, визначеної у гривні.
Зазначена зміна Тарифів/Правил може здійснюватись Виконавцем і у менший строк та буде визнана Замовником як правомочна, якщо вона буде викликана змінами умов співробітництва між Виконавцем та Оператором/компанією Viber та/або третіми особами, які залучаються Виконавцем для надання Послуг.
У випадку незгоди Замовника з новими Тарифами/Правилами він повинен припинити користування послугою починаючи з дати вступу в силу нових Тарифів/Правил та, у разі наявності підписаного Договору, Замовник має право розірвати його в односторонньому порядку, повідомити про це Виконавця протягом 7 (семи) календарних днів з дня одержання інформації про нові Тарифи/Правила.

3.3.2. У разі, якщо Замовник упродовж 3 (трьох) років з моменту останнього поповнення рахунку не використає кошти зі свого Електронного віртуального рахунку, то після закінчення зазначеного строку аккаунт такого Замовника буде заблокований до верифікації його власника. Після звернення Замовника та підтвердження його права володіння аккаунтом, останній буде розблоковано та надано в користування Замовнику.

3.3.3. Здійснювати вибірково, на свій розсуд перевірку текстів Повідомлень, які відправляються Замовником Користувачам, на відповідність змісту таких Повідомлень нормам законодавства України та умовам цих Правил.

3.3.4. Припинити надання Послуг Замовнику у випадку порушення Замовником умов, передбачених цими Правилами, Договором та/або додатками до Договору.

3.3.5. Отримати оплату за Послуги згідно умов цих Правил та/або Договору.

3.3.6. Призупинити надання Послуг без застосування до Виконавця штрафних санкцій на період планового або позапланового технічного обслуговування обладнання Виконавця або Операторів або компанії Viber, яке використовується для надання Послуг.

3.3.7. Відмовитись, без застосування до Виконавця штрафних санкцій, здійснювати передачу Повідомлень, якщо такі Повідомлення не відповідають чи суперечать чинному законодавству України та/або положенням Правил/Договору або заблокувати передачу таких Повідомлень чи аккаунт Замовника. Блокування аккаунту Замовника здійснюється з негайним повідомленням про це Замовника за Основним засобом зв’язку. Розблокування здійснюється лише за умови отримання протягом 2 (двох) календарних днів з моменту блокування письмового пояснення від Замовника та/або усунення обставин, через які було заблоковано надання Послуг та/або сплати штрафних санкцій у повному обсязі та/або надання Замовником доказів відсутності з його боку порушень умов надання Послуг.

3.3.8. Виконавець не несе відповідальності за зміст зовнішніх веб-сайтів.

3.3.9. Виконавець має право, без застосування до Виконавця штрафних санкцій, заблокувати доступ Замовнику до Платформи у разі використання останнім номера телефону, який йому не належить, та утримати із Замовника штраф у розмірі залишку грошових коштів на Електронному віртуальному рахунку Замовника на момент припинення надання Послуг.

3.3.10. У разі отримання Виконавцем інформації про те, що Замовник:
- не дотримується встановлених Виконавцем Правил користування сервісом;
- намагається завдати шкоди репутації компанії Виконавця, його партнерам та/або Послугам;
- якщо в аккаунті Замовника виявлені дії, які можуть бути (або вже є) причиною порушень нормальної роботи Платформи в цілому або її частин, Виконавець, без застосування до Виконавця штрафних санкцій, без попередження Замовника блокує його доступ до аккаунту. Доступ до аккаунту Замовника може бути відновлений Виконавцем після перевірки та усунення Замовником виявлених порушень у користуванні Платформи, а також після письмового повідомлення Замовником про усунення цих порушень.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Отримувати послуги від Виконавця згідно з умовами цих Правил та/або Договору.

3.4.2. Через Платформу Виконавця одержувати інформацію про стан кожного переданого для відправлення Повідомлення. Статистичні дані щодо отриманих послуг за останні 3 (три) місяці, зокрема щодо відправлених Повідомлень, Замовник має можливість відстежити у особистому кабінеті на Платформі Виконавця.

3.4.3. В односторонньому порядку відмовитись від користування Послугою та, за необхідності, розірвати Договір за умови письмового повідомлення про це Виконавця на поштову адресу Виконавця, не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання Договору.

3.4.4. Розірвання Договору не звільняє Сторони від обов'язку повного погашення заборгованості у разі її наявності за весь період до дати розірвання цього Договору.

3.4.5. Звертатися до Виконавця зі скаргами та пропозиціями щодо поліпшення якості надаваних послуг.

4. Правила користування Послугою передачі Повідомлень через Додаток Viber

4.1. Виконавець надає Замовнику доступ до Платформи, за допомогою яких Замовник матиме можливість направляти Viber-Повідомлення Користувачам.

4.2. Замовник самостійно формує текст Viber-Повідомлень з дотриманням умов та обмежень, встановлених цими Правилами, Договором та Політиками Viber.

4.3. Виконавець не несе жодних обов’язків та відповідальності щодо якості надання Viber-Послуги у випадках, зазначених у п. 4.5 цих Правил.

4.4. Замовник погоджується з тим, що Виконавець має право встановити та/або змінювати в односторонньому порядку ліміт/обмеження кількості Viber-Повідомлень, які можуть направлятись Замовником, у разі, якщо Компанія Viber встановить або змінить такий ліміт. Про такі зміни Замовник має бути проінформований Виконавцем шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Виконавця.

4.5. Виконавець не несе відповідальності за недоставку/некоректну доставку Viber-Повідомлень для Користувачів Viber у випадках:

4.5.1. Додаток Viber або Кінцеве обладнання Користувача не був/не було активований(-о) або не встановив(-ло) Інтернет-з’єднання протягом Часу життя Viber-Повідомлення;

4.5.2. Користувач відключив отримання Повідомлень у Додатку Viber;

4.5.3. Під час передачі Viber-Повідомлення Додаток Viber був видалений;

4.5.4. Версія операційної системи або Додатку Viber, встановлена на кінцевому обладнанні Користувача, не підтримує отримання Viber-Повідомлень;

4.5.5. У разі, якщо Ім'я відправника заблоковано Користувачем;

4.5.6. В інших випадках, які є результатом нездатності кінцевого обладнання Користувача Viber або програмного забезпечення, встановленого на такому кінцевому обладнанні, прийняти Viber-Повідомлення, та/або з причин, що мали місце з вини мобільних операторів, провайдерів послуг доступу до Інтернету та/або інших третіх осіб.

4.6. Виконавець має право призупинити надання Viber-Послуг, без застосування до Виконавця будь-якої відповідальності, у випадку заміни/оновлення та/або планового технічного обслуговування Обладнання Виконавця та/чи обладнання Компанії Viber та/чи обладнання третіх осіб, залучених Виконавцем для надання послуги Viber-Послуг, на період, необхідний для проведення тестування вказаного оновленого обладнання та/або запланованого технічного обслуговування такого обладнання.

4.7. Виконавець має право без попередження призупинити надання Viber-Послуг, без застосування до Виконавця будь-якої відповідальності у разі позапланового технічного обслуговування обладнання Виконавця/Компанії Viber/третіх осіб, які залучаються Виконавцем для надання цієї послуги, а Замовник не має права вимагати компенсації за період такого призупинення.

4.8. У разі сплину Часу життя Viber-Повідомлення, встановленого Замовником, відправлене Viber-Повідомлення все одно може бути доставленим Користувачу, оскільки обладнання Компанії Viber намагатиметься доставити його протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів або іншого періоду, який може змінюватись час від часу Компанією Viber відповідно до технічних можливостей, і ці обставини знаходяться поза зоною впливу Виконавця та Замовника.

4.9. Замовник зобов'язаний у обов'язковому порядку попередньо одержати від Користувача Viber, якому планується відправлення Viber-Повідомлень з інформацією Замовника, згоду на одержання таких Viber-Повідомлень. Підтвердженням є явно виражена згода, надана Користувачем Замовнику в такій формі, яка однозначно підтверджує, що Користувач бажав отримувати Viber-повідомлення від Замовника.
Згода Користувача обов’язково має містити:
- телефонний номер для відправки Viber-повідомлень, ім’я отримувача повідомлень та/або інші персональні дані, за якими цей Користувач може бути ідентифікований;
- назву компанії Замовника, якому надається згода, та який буде здійснювати відправку Viber-повідомлень Користувачу;
- інформацію, що згода надана на отримання саме Viber-повідомлень, а не повідомлень будь-якого іншого типу (SMS, e-mail тощо).

4.10. Виконавець має право змінити в односторонньому порядку Тариф, що застосовується, і правила надання Viber-Послуг. Зміна Тарифів відбувається за умови попереднього повідомлення про це Замовника за 7 (сім) календарних днів до дати зміни вартості Послуги передачі Viber-Повідомлень, шляхом розміщення відповідного повідомлення на сайті Виконавця. Зміни набувають чинності з дати вказаної у відповідному повідомленні Виконавця.
Зазначена зміна Тарифів може здійснюватись Виконавцем і у менший строк та буде визнана Замовником як правомочна, якщо вона буде викликана змінами умов співробітництва між Виконавцем та Компанією Viber та/або третіми особами, які залучаються Виконавцем для надання послуг.

4.11. Заборонені Viber-Повідомлення: сторони погодили, що Замовнику забороняється направляти наступні Viber-Повідомлення («Заборонені Viber-Повідомлення»):

4.11.1. Будь-які Viber-Повідомлення (у тому числі текст та/або картинки/зображення/фотографії), на отримання яких Користувач Viber, якому направляється відповідне Viber-Повідомлення, попередньо не надав Замовнику явно виражену згоду, викладену в такій формі, яка однозначно підтверджує, що Користувач бажав отримувати Viber-повідомлення від Замовника. Замовник зобов'язаний на вимогу Виконавця протягом 1 (одного) робочого дня з дня надходження такої вимоги в будь-якому вигляді (письмовому, електронному, за допомогою телефонного запиту і т.д.) надати на електронну адресу Виконавця support@streamtools.com.ua (або іншу електронну адресу, вказану Виконавцем в запиті) інформацію про наявність згоди певного Користувача/Користувачів, формі надання такої згоди, а також, при необхідності, офіційного листа Замовника з поясненнями щодо запитаної Виконавцем інформації. До такого листа Замовник прикладає докази законності та правомірності надсилання Viber-повідомлень певному Користувачеві/Користувачам.

4.11.2. Повідомлення (у тому числі текст та/або картинки/зображення/фотографії), які містять або мають ознаки:

4.11.2.1. Будь-якої антиреклами та Viber-Повідомлень, що дискредитують товари та/або послуги третіх осіб та/або будь-які Повідомлення, що вводять в оману Користувача;

4.11.2.2. Інформації еротичного або порнографічного характеру;

4.11.2.3. Інформації політичного або релігійного характеру;

4.11.2.4. Інформації про фінансові послуги та/або криптовалюти і/або валютні ринки;

4.11.2.5. Інформації про послуги ворожіння, нумерології, цілительства та інші схожі за своєю суттю послуги;

4.11.2.6. Інформації, що суперечить вимогам суспільної моралі та/або Закону України «Про захист суспільної моралі», інформації, що посягає на цілісність територіальних кордонів України, порушує основи конституційного ладу та/або громадський порядок та/або загрожує безпеці України або інших держав, та/або порушують правові норми інших країн світу;

4.11.2.7. Закликів/запрошень до масових зібрань (тобто зібрань у кількості більше 10 осіб);

4.11.2.8. Реклами тютюнових виробів та/або табаковмістної продукції та/або електронних цигарок, рідини до електронних цигарок;

4.11.2.9. Реклами алкогольної продукції;

4.11.2.10. Погроз, нецензурної лексики, лайок або слів, які є образливими для Користувача;

4.11.2.11. Інформації, що містить відомості будь-якого дискримінаційного змісту, включаючи (але не обмежуючись), дискримінацію за статтю, сексуальною орієнтацією, кольором шкіри, віком, расою, релігією, станом здоров'я, національністю, тощо), розпалює міжнаціональну чи релігійну ворожнечу, посягає на честь і гідність особи, порушує будь-які права, у тому числі, авторські/суміжні права третіх осіб та/або права інтелектуальної/промислової власності третіх осіб;

4.11.2.12. Пропаганди фашизму або неофашизму, закликів до насильства та/або війни;

4.11.2.13. Пропаганди наркоманії, токсикоманії, алкоголізму, тютюнопаління і інших шкідливих звичок;

4.11.2.14. Вірусів, будь-якого шкідливого програмного забезпечення, троянів, шпіонських програм, фішингових сайтів, «Нігерійських листів» або інших елементів, які можуть завдати шкоди кінцевому обладнанню Користувача Viber, у тому числі посилань, за якими можуть бути завантажені шкідливі елементи на кінцеве обладнання Користувача;

4.11.2.15. Будь-якої інформації, яка не відповідає дійсності, зокрема, проте не виключно, при цьому, прямо чи опосередковано стверджує або наводить на думку, що спонсором або замовником відправки відповідного контенту/інформації є Компанія Viber або містить будь-який інший неправдивий зміст щодо Компанії Viber;

4.11.2.16. Інформації (в тому числі тексту та/або картинок/зображень/фотографій), що суперечить чинному законодавству України. Замовнику забороняється направляти Viber-Повідомлення у спосіб та/або зі змістом, що порушують норми чинного законодавства України.

4.11.2.17. Інформацію про будь-які мессенджери, номери/канали Замовника у цих мессенджерах, крім номерів Замовника у Viber та/або Viber-каналу Замовника.

4.12. Якщо Viber-Повідомлення включає в себе об’єкти інтелектуальної власності (торгові марки, логотипи, слогани, назви тощо), Замовник повинен мати у наявності оригінали документів, що підтверджують права Замовника на використання таких об’єктів інтелектуальної власності, та на вимогу Виконавця, надати впродовж 1 (одного) робочого дня копії вказаних документів, завірених нотаріально або власноручним підписом відповідальної особи та відбитком печатки власника об’єкта інтелектуальної власності та документів, які надають Замовнику право використовувати такі об’єкти права інтелектуальної власності, у разі, якщо власником об’єкта інтелектуальної власності не є сам Замовник.

4.13. Замовник бере на себе зобов'язання забезпечити можливість здійснення Користувачами Viber відмови від отримання ними Viber-Повідомлень. Для можливості здійснення Користувачами відмови від отримання Viber-Повідомлень, Замовник зобов'язується включати в кожне Viber-Повідомлення актуальний контактний номер телефону Замовника.

4.14. Замовник зобов'язаний негайно припинити відправку Viber-Повідомлень для Користувача, який повідомив Замовника будь-якими засобами зв'язку про свою заборону та/чи відмову на/від отримання таких Повідомлень.

4.15. Замовник зобов’язаний попередньо погоджувати з Виконавцем у письмовій формі або за допомогою електронної пошти будь-які прес-релізи або маркетингові матеріали або іншу інформацію, що прямо чи опосередковано посилається на Виконавця, Компанію Viber або Послуги або Додаток Viber.

4.16. При відправленні Viber-Повідомлень новим Користувачам, Замовник повинен забезпечити, щоб першим Повідомленням, направленим кожному Користувачу, було Привітальне Viber-Повідомлення (не Рекламне та/або Транзакційне Повідомлення).
Таке повідомлення має містити в собі лише привітальну інформацію (не рекламну та/або транзакційну).

4.17. При відправленні Рекламних, Інформаційних та Транзакційних Viber-Повідомлень Замовник повинен розмежовувати характер таких відправлень. Для цього, при формуванні та відправленні Транзакційного/Інформаційного Повідомлення Замовник особисто має обрати та проставити на Платформі Виконавця відповідну відмітку для кожного такого Транзакційного та/або Інформаційного Повідомлення. Відправлення Рекламних Viber-Повідомлень здійснюється без жодних відміток.
Якщо при відправленні Viber-Повідомлення Замовник не проставить жодної відмітки щодо характеру Повідомлення, таке Viber-Повідомлення буде вважатись відправленим як Рекламне Viber-Повідомлення.

4.17.1. Відправка Транзакційного Viber-Повідомлення можлива лише після погодження шаблону такого повідомлення компанією Viber. Для отримання інформації про деталі та порядок реєстрації шаблонів Транзакційних Viber-повідомлень Замовник має звернутися до Виконавця будь-яким зручним для нього способом.

4.18. При відправці Замовником Тестових Viber-повідомлень він може використовувати Ім'я відправника Виконавця.
При відправці Замовником інших (не тестових) видів Viber-повідомлень необхідне використання його Власного Імені відправника. Використання такого Імені підлягає оплаті та реєстрації в Компанії Viber. Для отримання докладної інформації про цю послугу Замовнику потрібно звернутися до Виконавця будь-яким зручним для нього способом.

4.19. Чат-сесія діє впродовж 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту її відкриття абонентом або до досягнення загальної сукупності відповідей Замовника в цій Чат-сесії у кількості 60 (шістдесят) повідомлень. Після настання однієї із двох вказаних обставин Чат-сесія закривається. Самостійно відкрити Чат-сесію із абонентом Замовник не може.
Оплата за кожну відкриту абонентом Чат-сесію стягується з Особистого балансу Відправника після відправлення першого повідомлення Замовника у цю Чат-сесію. Якщо Замовник повідомлення у Чат-сесію не надсилає, то плата за неї не стягується. Замовник не може відправляти у Чат-сесію більше 5 (п’яти) повідомлень підряд без відповіді абонента.

4.20. Розсилка Viber-повідомлень вимагає обов'язкового підписання Договору.

5. Вартість послуг і порядок розрахунку

5.1. Замовник сплачує послуги відповідно до Тарифів, розміщених на Сайті Виконавця та/або зазначених у Договорі.

5.2. Оплата послуг здійснюється Замовником на умовах попередньої оплати (якщо інше не передбачене Договором), шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця на підставі Рахунків, самостійно сформованих Замовником за допомогою Платформи та/або за допомогою Виконавця. Нарахування коштів на Електронний віртуальний рахунок Замовника відбувається після зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

5.3. Замовник оплачує всі Повідомлення, передані з використанням Платформи згідно з узгодженними Тарифами.

5.4. При здійсненні передачі Повідомлень через телекомунікаційні мережі Операторів інших країн тарифи змінюються в залежності від умов, що надаються цими Операторами.

5.5. У випадку, якщо при відправці Замовником Транзакційних Viber-повідомлень компанією Viber буде встановлено невідповідність тексту відправленого повідомлення шаблону, погодженому для цього Viber-Імені відправника, або Транзакційне Viber-повідомлення взагалі буде відправлено без погодженого шаблону для такого Viber-Імені відправника, відправлені Транзакційні Viber-повідомлення будуть протарифіковані компанією Viber як Рекламні Viber-повідомлення. У цьому випадку Замовник беззаперечно визнає своє зобов'язання оплатити Виконавцю різницю між вартістю таких Транзакційних Viber-повідомлень, знятою з Електронного віртуального рахунку Замовника при відправленні ним вказаних повідомлень, та їх фактичною вартістю, визначеною компанією Viber за результатами перевірки відповідності шаблонів.

6. Відповідальність Сторін і порядок вирішення спорів

6.1. Замовник самостійно несе відповідальність за всі дії (а також їх наслідки) у рамках використання Платформою під обліковим записом Замовника, включаючи випадки добровільної передачі Замовником даних для доступу до облікового запису третім особам на будь-яких умовах (у тому числі за договорами або угодами). При цьому всі дії у рамках використання Платформи під обліковим записом Замовника вважаються зробленими самим Замовником.

6.2. Замовник самостійно несе відповідальність за безпеку обраних ним паролів.
Паролі є секретною інформацією, яку Замовник не повинен передавати стороннім особам, пересилати в поштових повідомленнях, месенджерах, публікувати на сайтах, включаючи форуми, системи спільної роботи, тощо.
У разі, якщо паролі Замовника були скомпрометовані (сталася його/їх крадіжка, підбір, розголошення, і т.п.), Замовнику слід негайно змінити свій поточний пароль за зверненням до Виконавця.

6.3. Замовник одноособово несе відповідальність за невиконання вимог цих Правил, Договору та законодавства України щодо отримання згоди Користувача на отримання від Замовника Повідомлень.
У випадку недотримання Замовником вимог п.п. 3.2., 4.9., 4.11.- 4.17. цих Правил, Замовник погоджується, що Виконавець не несе жодної відповідальності за негативні наслідки, які спричинені та/або можуть бути спричинені такими діями Замовника.

6.4. Замовник несе цілковиту відповідальність за збереження і нерозголошення ним відомостей про Користувачів, які стали йому відомі під час збирання та використання персональних даних Користувачів. У випадку розголошення цих відомостей з вини Замовника, він несе відповідальність, встановлену чинним законодавством України.

6.5. Виконавець у будь-якому випадку не несе відповідальності за зміст Повідомлень, що розсилаються Замовником з використанням Платформи. Відповідальність за походження, зміст та достовірність інформації, яка міститься у Повідомленнях, а також за відповідність Повідомлень вимогам чинного законодавства України / міжнародного законодавства несе виключно Замовник.

6.6. Претензії Замовника щодо Послуг приймаються Виконавцем до розгляду у письмовому/електронному вигляді, які направляються Замовником на електронну адресу Виконавця support@streamtools.com.ua у строк не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня виникнення суперечливої ситуації. Строк розгляду претензій Замовника становить не більше 15 (п'ятнадцяти) робочих днів. Виконавець не відшкодовує упущену вигоду Замовника за жодних обставин.

6.7. У випадку пред'явлення Замовником обґрунтованої претензії про неможливість скористатися Послугою з вини Виконавця, Виконавець повертає отримані від Замовника кошти за винятком вартості відправлених Повідомлень. Повернення залишку у розмірі невикористаних коштів з Електронного віртуального рахунку Замовника на момент повернення у цьому випадку провадиться у безготівковій формі шляхом перерахування на поточний рахунок Замовника. Повернення проводиться у 10 (десяти) денний термін за наявності письмової заяви Замовника із зазначенням реквізитів, необхідних для повернення коштів, а також при наданні Замовником документів, які підтверджують поповнення ним свого Електронного віртуального рахунку на сайті Виконавця. У разі непред'явлення Замовником вищевказаних документів, повернення коштів не відбувається.

6.8. У разі прострочення Замовником оплати наданих Виконавцем Послуг (якщо надані Послуги не були передплачені Замовником), Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період, за який нараховується пеня, від вартості наданих, але не оплачених Послуг за кожний день такого прострочення.

6.9. У разі прострочення Виконавцем строків надання Послуг за цим Договором, Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період, за який нараховується неустойка, від вартості несвоєчасно наданих Послуг за кожний день такого прострочення, але не більше ніж за 2 (два) місяці.

6.10. При отриманні Виконавцем письмового, усного або іншого звернення/скарги/вимоги щодо змісту Повідомлень, які були направлені Замовником із використанням Платформи Виконавця, якщо таке звернення надійшло від Оператора, Користувача або третіх зацікавлених осіб, Виконавець, за винятком випадків, передбачених законодавством України, негайно передає вказане звернення/скаргу/вимогу Замовнику, який в свою чергу у строк не більше 2 (двох) робочих днів проводить перевірку обґрунтованості звернення та дає офіційну письмову відповідь Виконавцю з приводу цього звернення.

6.11. Виконавець має право блокувати доступ Замовника до Платформи у випадку порушення Замовником умов, передбачених цими Правилами та/або Договором та/або нормами чинного законодавства України.

6.12. Якщо факт порушення, про який йдеться у п. 6.11. цих Правил, буде підтверджений, Виконавець має право за своїм вибором:
- припинити надання Послуг Замовнику, самостійно утримавши із Замовника штраф у сумі залишку грошових коштів на Електронному віртуальному рахунку Замовника на момент припинення надання Послуг;
- після спілкування із Замовником, отримання його письмових пояснень, усунення Замовником виявлених порушень, та у разі необхідності, відшкодування ним завданої шкоди, відновити надання Послуг.

6.13. Якщо інформація про факти порушень, визначених п. 6.11. цих Правил, не підтверджується, то Виконавець негайно відновлює надання Послуг Замовнику.

6.14. У разі порушення Замовником п.п. 3.2.2.-3.2.6. п. 3.2. цих Правил, Виконавець має право припинити надання послуг у односторонньому порядку та стягнути із Замовника штраф у сумі 100 (сто) гривень за кожне Повідомлення, відправлене з порушенням п.п. 3.2.2- 3.2.6. п. 3.2. цих Правил.

6.15. У разі направлення Замовником через Платформу Виконавця Забороненого Viber-повідомлення та/або допущення Замовником будь-яких порушень пунктів п. 4.9., п. 4.11. - 4.14. цих Правил та/або Політик Viber, які викликали для Виконавця наслідки фінансового характеру та/або санкції з боку компанії Viber/третіх зацікавлених осіб, у цьому випадку Замовник беззаперечно визнає своє зобов'язання відшкодувати Виконавцю всі збитки/штрафи/інші фінансові санкції, які були викликані протиправними діями і/або порушеннями з боку Замовника.

6.16. У разі виявлення порушення Замовником п.п. 3.2.7. п. 3.2. Правил, та/або завданням збитків з його вини, такі збитки Виконавця та/або Користувачів та/або Оператора та/або третіх осіб, пов'язані з усуненням пошкодження, відшкодовуються Замовником у повному обсязі, згідно чинного законодавства України.

6.17. При порушенні Замовником умов цих Правил та/або вимог чинного законодавства України, та/або міжнародного законодавства Замовник самостійно і в повному обсязі несе відповідальність перед Виконавцем та/або третіми особами за свої дії, пов'язані з використанням Платформи, у тому числі, якщо такі дії призведуть до порушення прав і законних інтересів Виконавця та/або третіх осіб.

6.18. У випадку, якщо Виконавця буде втягнуто до судового процесу в якості відповідача у зв'язку з наданням Користувачам у Повідомленнях недостовірної, конфіденційної інформації, інформації, яка була отримана Замовником на незаконних підставах, або інформації, що порушує права третіх осіб чи поширення якої заборонено чинним законодавством України, Замовник повністю та беззаперечно погоджується, що Виконавець у даному випадку є неналежним відповідачем, який не може нести відповідальності за дії Замовника та має бути замінений на належного відповідача, яким в цьому випадку є Замовник. Замовник несе відповідальність згідно положень цих Правил, Договору та чинного законодавства України.

6.19. При порушенні Замовником умов цих Правил, Договору та/або вимог чинного законодавства України, в результаті чого Виконавцю було завдано збитків та/або пред'явлені претензії/позови з боку користувачів, Операторів або третіх осіб, Замовник у повному обсязі відшкодовує Виконавцю всі збитки, завдані таким порушенням, у тому числі суму штрафних санкцій, сплачених Виконавцем за таке порушення на користь Оператора/компанії Viber/третіх осіб і зобов'язується задовольнити претензії/позови користувачів, Операторів, компанії Viber або третіх осіб власними силами засобами і за свій рахунок.

6.20. Усі спори та суперечки між Сторонами підлягають вирішенню шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди в результаті переговорів, або у разі, якщо одна із Сторін ухиляється від ведення переговорів, спори підлягають розгляду в судовому порядку згідно чинного законодавства України.

6.21. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за всі наслідки, які виникли з вини Замовника.

7. Умови використання персональних даних

7.1. Приєднуючись до умов цих Правил, Замовник дає згоду на використання та автоматизовану обробку даних, як персональних, так і/або тих, що ідентифікують його, а також персональних даних суб'єктів, чиї персональні дані передаються/повідомляються в ході виконання зобов'язань за цими Правилами, шляхом їх збору, отримання, систематизації, накопичення, зберігання, уточнення, використання, знеособлення, блокування, видалення, знищення, а також будь-яких інших дій, пов'язаних з обробкою відповідних даних, а також на передачу їх третім особам, якщо це не суперечить чинному законодавству України, зокрема, проте не виключно, Закону України «Про захист персональних даних».

7.2. Сторони також підтверджують і гарантують, що кожна із Сторін ознайомлена з правами суб'єктів персональних даних, передбачених Політикою конфіденційності та статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI 1 червня 2010 року (із змінами та доповненнями), а також беруть зобов'язання дотримуватися усіх вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних.

8. Конфіденційність

8.1. Сторони виконують свої зобов’язання за цими Правилами на умовах гарантованої конфіденційності інформації, що стала доступною Сторонам у зв’язку з укладенням, виконанням та припиненням правовідносин між Сторонами за цими Правилами та/або Договором.
Конфіденційною інформацією є вся інформація стосовно цих Правил та/або Договору та операцій за ними, а також інформація, по відношенню до якої Сторони вживають заходів щодо охорони її конфіденційності.

8.2. Сторони зобов’язуються зберігати у таємниці, не передавати третім особам, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, і не використовувати недобросовісно інформацію, яка їм стала відома у процесі правовідносин, та несанкціоноване поширення якої може зашкодити будь-якій із Сторін.

8.3. Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України за невиконання або неналежне виконання умов п.8.2. цих Правил. У випадку розкриття будь-якою зі Сторін конфіденційної інформації стосовно іншої Сторони чи умов Договору, у результаті чого інша Сторона понесла збитки, Сторона, винна у розкритті конфіденційної інформації зобов’язана відшкодувати постраждалій Стороні всі документально підтверджені збитки, понесені у результаті розкриття конфіденційної інформації, за виключенням випадків, коли розкриття конфіденційної інформації прямо вимагалось нормами чинного законодавства України та/або у процесі судового чи іншого правового захисту своїх прав і інтересів.

8.4. При виконанні умов цих Правил та/або Договору Сторони беруть на себе зобов’язання всебічно сприяти одна одній при захисті своїх інтересів проти недобросовісних дій з боку третіх осіб.

9. Дія обставин непереборної сили

9.1. Жодна Сторона не несе відповідальності за порушення Правил, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, зокрема, але не обмежуючись, ворожих атак, блокад, військових дій, безладів, протиправних дій третіх осіб, пожеж, вибухів, тривалих перерв у роботі транспорту, актів органів державної/місцевої влади, заборон (обмежень) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, зокрема: епідемією, циклоном, ураганом, торнадо, повенем, землетрусом, посухою, тощо, а також інших обставин, які знаходяться поза межами контролю Сторін і не могли бути передбачені та упереджені Сторонами (надалі – «форс-мажорні обставини»).

9.2. Сторона, яка знаходиться під дією форс-мажорних обставин, повинна повідомити про їх виникнення іншу Сторону протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту виникнення таких форс-мажорних обставин на електронну адресу іншої Сторони.

9.3. Належним документальним підтвердженням дії форс-мажорних обставин є відповідний документ (сертифікат) Торгово-промислової палати України або іншого органу, уповноваженого видавати відповідні документальні підтвердження.

9.4. По закінченню строку дії форс-мажорних обставин Сторона, яка знаходилась під дією таких обставин, повинна сповістити про закінчення цих обставин іншу Сторону протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту закінчення дії форс-мажорних обставин на електронну адресу та/або за телефонним номером.

9.5. У разі, якщо Сторони не дійшли згоди щодо строку дії форс-мажорних обставин, Сторона, що посилається на форс-мажорні обставини, на вимогу іншої Сторони повинна надати відповідний документ, що містить інформацію про тривалість форс-мажорних обставин. Даний документ Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини, повинна надати в оригіналі протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання відповідної вимоги від іншої Сторони.

9.6. У випадку порушення вимог п.п. 9.2-9.5. цих Правил Сторона, що знаходилась під дією форс-мажорних обставин, втрачає право посилатися на форс-мажорні обставини, як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання взятих на себе зобов’язань за цими Правилами.

10. Термін дії правовідносин між Сторонами та порядок їх припинення

10.1. Правовідносини між Сторонами вважаються укладеними і набирають чинності з моменту реєстрації Замовника на Сайті або з початку надання Послуг та діють впродовж одного календарного року з дати укладення. Термін дії правовідносин продовжується щоразу на один календарний рік, якщо жодна зі сторін не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку дії не повідомить іншу Сторону про бажання припинити правовідносини. Правовідносини можуть припинятись також і з інших підстав, зазначених у цих Правилах та/або Договорі.

10.2. Виконавець має право у односторонньому порядку достроково припинити правовідносини із Замовником у разі виявлення порушення останнім умов цих Правил та/або Договору, а також у разі несанкціонованого втручання Замовника в роботу Платформи та/або нецільового використання Замовником Платформи Виконавця.

10.3. Правовідносини можуть бути достроково розірвані у односторонньому порядку будь-якою зі Сторін шляхом направлення однією Стороною іншій письмового/електронного повідомлення про припинення правовідносин не менше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення.

10.4. Припинення правовідносин не звільняє Сторони від обов'язку виконання належним чином своїх зобов’язань за цими Правилами та повного погашення заборгованості між собою у випадку її наявності за весь період до дати припинення правовідносин.

11. Інші умови

11.1. Порядок користування цими Правилами, їх виконання, а також усі інші питання, не врегульовані Правилами та/або Договором, вирішуються відповідно до норм діючого законодавства України, зокрема, проте не виключно, Конституції України, Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про рекламу» та відповідно до норм міжнародно-правових актів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

11.2. У випадку якщо будь-які умови чи положення цих Правил та/або Договору будуть визнані не чинними або незаконними, усі інші умови та положення Правил або Договору залишаються незмінними та мають повну юридичну силу.

11.3. Ніщо у Правилах та/або Договорі не може розумітися як встановлення між Замовником та Виконавцем агентських стосунків, стосунків товариства, стосунків зі спільної діяльності, стосунків особистого найму, або якихось інших стосунків, прямо не передбачених Правилами та/або Договором.

11.4. Замовник підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цих Правил і безумовно приймає їх.

11.5. Договори про надання послуг та усі правовідносини, укладені раніше дати введення в силу поточної редакції цих Правил (далі – діючі Договори), продовжують діяти у частині, що не суперечить положенням поточної редакції Правил.

11.6. У разі небажання Замовника продовжувати правовідносини з Виконавцем за цими Правилами, Замовник протягом 5 календарних днів від дня повідомлення на Сайті Виконавця про введення в дію поточної редакції Правил повідомляє Виконавця про свою незгоду. У цьому випадку правовідносини із Замовником припиняються, починаючи з моменту повідомлення Замовником про незгоду. У разі ненадходження від Замовника повідомлення про незгоду з новими умовами надання послуги вважається, що Замовник повністю погодився із вимогами нової редакції цих Правил.

11.7. Положення цих Правил є обов'язковими для усіх раніше зареєстрованих Замовників.

12. Реквізити

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРІМ ТУЛС»
ЄДРПОУ 41886545
Юридична адреса: 01033 м. Київ, вул. Льва Толстого буд.15-Б, офіс 29
Поштова адреса: 01033 м. Київ, вул. Льва Толстого буд.15-Б, офіс 29 Тел: (044)334-58-20
АТ «ОТП БАНК», МФО 300528
IBAN UA873005280000026009000028320ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ПОВІДОМЛЕНЬ

1. Загальні положення
Дані вимоги обов'язкові до застосування при здійсненні розсилки рекламних повідомлень із використанням сервісу streamtools.
Відповідно зі ст. 8 Закону «Про рекламу» від 03.07.1996 р № 270/96-ВР (далі - Закон «Про рекламу») до розсилки не допускається недобросовісна, недостовірна реклама, реклама, яка містить інформацію або зображення, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми і т.д.

2. У тексті повідомлення забороняється: поширювати інформацію щодо товарів, виробництво, обіг чи ввезення на митну територію України яких заборонено законом;
використовувати твердження, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, які дискредитують товари інших осіб;
надавати відомості або закликати до дій, які можуть спричинити порушення законодавства, завдають чи можуть завдати шкоду здоров'ю або життю людей та / чи довкіллю, а також спонукають до нехтування засобами безпеки;
наводити твердження, дискримінаційні щодо осіб, які не користуються рекламованим товаром;
використовувати або імітувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України, звучання Державного Гімну України, зображення державних символів інших держав та міжнародних організацій, а також офіційні назви державних органів, органів місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених законами України у сфері інтелектуальної власності;
рекламувати товари, які підлягають обов'язковій сертифікації або виробництво чи реалізація яких вимагає наявності спеціального дозволу, ліцензії, у разі відсутності відповідного сертифіката, дозволу, ліцензії;
додавати зображення фізичної особи або використовувати її ім'я без письмової згоди цієї особи;
імітувати або копіювати текст, який застосовується в рекламі інших товарів, якщо інше не передбачено законами України у сфері інтелектуальної власності;
рекламувати послуги, пов'язані з концертною, гастрольною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю без інформації про використання чи невикористання фонограм виконавцями музичних творів. Реклама послуг, пов'язаних із концертною, гастрольною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю має містити одне з двох попереджень: «Фонограма» / «Живий звук». Ця інформація повинна займати не менше 5 відсотків загальної площі обсягу всієї реклами;
поширювати рекламу, яка містить елементи жорстокості, насильства, порнографії, цинізму, приниження людської честі та гідності. розповсюджувати рекламу про будівництво житлового будинку з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, без набуття / отримання суб'єктами господарської діяльності, які здійснюють його будівництво чи інвестування та / або фінансування, відповідно права власності або користування земельною ділянкою, ліцензії на здійснення будівельної діяльності, дозволу на виконання будівельних робіт чи дозволу / ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових послуг або свідоцтва про реєстрацію випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечується одиницею нерухомості, яка споруджується;
розповсюджувати рекламу послуг із ворожіння та гаданн;
розповсюджувачі реклами не можуть поширювати рекламу, якщо, відповідно до законодавства, види діяльності або товари, які рекламуються, підлягають обов'язковій сертифікації, або їх виробництво чи реалізація вимагає наявності відповідних дозволів, ліцензій, а рекламодавець не надав розповсюджувачу реклами копії таких сертифіката, дозволу, ліцензії , засвідчених у встановленому порядку.

3. Ліцензування:
Згідно зі ст.9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000г. № 1775-III ліцензуванню підлягають також такі види господарської діяльності:
банківська діяльність;
професійна діяльність на ринку цінних паперів;
із надання фінансових послуг;
зовнішньоекономічна діяльність;
діяльність у сфері телебачення і радіомовлення;
діяльність у сфері електроенергетики та використання ядерної енергії;
діяльність у сфері освіти;
виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами;
діяльність у сфері телекомунікацій;
будівельна діяльність;
надання послуг із перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом.
Також згідно з законами України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 р № 60/95-ВР, «Про лікарські засоби» та «Про охоронну діяльність» від 04.04.1996 р № 123 / 96- ВР підлягає ліцензуванню, із урахуванням особливостей, господарська діяльність із обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів, а також охоронна діяльність.

4. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби:
Реклама алкогольних напоїв, тютюнових виробів, реклама знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, заборонена в сервісі streamtools.

5. Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації:
Дозволена реклама тільки тих лікарських засобів, медичних виробів і методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, що в установленому порядку дозволені центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, до застосування в Україні; а також тих лікарських засобів, які відпускаються без рецепта лікаря та які не внесені центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я до переліку лікарських засобів, заборонених до рекламування. Забороняється реклама лікарських засобів, застосування і відпуск яких дозволені тільки за рецептом лікаря, а також внесених до переліку заборонених до рекламування лікарських засобів; забороняється реклама допінгових речовин та / або методів для їх використання у спорті.
Реклама лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації повинна містити:
об'єктивну інформацію про лікарський засіб, медичний виріб, методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та здійснюватися так, щоб було зрозуміло, що наведене повідомлення є рекламою, а рекламований товар є лікарським засобом, медичним виробом, методом профілактики, діагностики, лікування, реабілітації;
вимогу про необхідність консультації з лікарем перед застосуванням лікарського засобу чи медичного виробу;
рекомендацію щодо обов'язкового ознайомлення з інструкцією на лікарський засіб;
текст попередження такого змісту: «Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я», який займає не менше 15 відсотків площі всієї реклами.
Реклама лікарських засобів, медичних виробів і методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації не може містити посилань на терапевтичні ефекти стосовно захворювань, які не піддаються або важко піддаються лікуванню.
У рекламі лікарських засобів, медичних виробів і методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації забороняється розміщення:
відомостей, які можуть справляти враження, що за умови застосування лікарського засобу чи медичного виробу консультація з фахівцем не є необхідною;
відомостей про те, що лікувальний ефект від застосування лікарського засобу чи медичного виробу є гарантованим;
тверджень, що сприяють виникненню або розвитку страху захворіти або погіршити стан свого здоров'я через невикористання лікарських засобів, медичних виробів і медичних послуг, що рекламуються;
тверджень, що сприяють можливості самостійного встановлення діагнозу для хвороб, патологічних станів людини та їх самостійного лікування з використанням медичних товарів, що рекламуються;
посилань на лікарські засоби, медичні вироби, методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації як на найбільш ефективні, найбільш безпечні, виняткові щодо відсутності побічних ефектів;
порівнянь із іншими лікарськими засобами, медичними виробами, методами профілактики, діагностики, лікування і реабілітації з метою посилення рекламного ефекту;
посилань на конкретні випадки вдалого застосування лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації;
рекомендацій або посилань на рекомендації медичних працівників, науковців, медичних закладів та організацій щодо рекламованих товару чи послуги;
спеціальних виявлень подяки, вдячності, листів, уривків з них із рекомендаціями, розповідями про застосування та результати дії рекламованих товару чи послуги від окремих осіб;
згадок імен популярних людей, героїв кіно-, теле- та анімаційних фільмів, авторитетних організацій;
інформації, що може вводити споживача в оману щодо складу, походження, ефективності, патентної захищеності товару, що рекламується.
У рекламі лікарських засобів, медичних виробів і методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації за участю лікарів та інших професійних медичних працівників, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікарів.
У рекламі лікарських засобів забороняється розміщувати інформацію, яка дозволяє припустити, що лікарський засіб є харчовим, косметичним чи іншим споживчим товаром або що безпечність чи ефективність цього засобу обумовлена його природним походженням.
У рекламі товарів та методів, що не належать до лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, а також у рекламі харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок забороняється посилатися на те, що вони мають лікувальні властивості.

6. Реклама послуг народної медицини (цілительства):
Забороняється реклама проведення цілительства на масову аудиторію, а також реклама нових методів профілактики, діагностики, реабілітації та лікарських засобів, які знаходяться на розгляді в установленому порядку, але ще не допущені до застосування.
Реклама послуг народної медицини (цілительства) та осіб, які їх надають, дозволяється лише за наявності відповідного спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством), виданого центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, і повинен містити номер, дату видачі відзначеного дозволу та назву органу, який його видав.

7. Реклама про проведення конкурсів, лотерей, розіграшів призів, заходів рекламного характеру:
Повинна містити інформацію про строки та місце проведення таких заходів і вказувати на інформаційне джерело, із якого можна отримати інформацію про умови та місце проведення цих заходів.
Інформація про будь-які зміни умов, місця та строків проведення конкурсів, лотерей, розіграшів призів, заходів рекламного характеру тощо повинна подаватися в такому самому порядку, в якому вона була розповсюджена.
Законом України «Про державні лотереї в Україні» встановлено принцип державної монополії на запровадження лотерей, який полягає у забороні запровадження та проведення на території України будь-яких лотерей, крім державних, які проводяться операторами лотерей, які отримали право на їх проведення, у порядку, визначеному цим Законом.
Відповідно до Закону України «Про державні лотереї в Україні» забороняється:
організація, реклама, розповсюдження лотерей, що не мають статус державних;
поширення лотерей, організованих за межами України, включно з їх рекламою, а також участь у них;
організація та проведення ігор, участь в яких беруть особи, які перебувають за межами приміщення, де проводитися гра, якщо така гра не має статусу державної лотереї;
організація і проведення ігор із накопичувальним (спільним) головним призом, якщо місце прийому плати за участь у грі знаходяться за межами одного приміщення, і така гра не має статусу державної лотереї.

8. Реклама про знижку цін на продукцію, про розпродаж:
Повинна містити відомості про місце, дату початку і закінчення знижки цін на продукцію, розпродаж, а також про співвідношення розміру знижки до попередньої ціни реалізації товару.
Інформація про ціни на товари, тарифи на послуги, наведені в рекламі, яка розміщується або поширюється на території України, вказується виключно в гривні.

9. Реклама зброї:
Реклама зброї до розміщення в сервісі streamtools не допускається.

10. Реклама послуг (банківських, страхових, інвестиційних тощо):
Реклама послуг (банківських, страхових, інвестиційних тощо), пов'язаних із залученням коштів населення або осіб, які їх надають, дозволяється лише за наявності спеціального дозволу, ліцензії, що підтверджує право на здійснення такого виду діяльності. Така реклама повинна містити номер дозволу, ліцензії, дату їх видачі та найменування органу, який видав цей дозвіл, ліцензію. Це положення не застосовується у випадках, коли дається тільки реклама знака для товарів і послуг, назви особи (без реклами послуг). У рекламі таких послуг або осіб, які їх здійснюють, забороняється повідомляти розміри очікуваних дивідендів, а також інформацію про майбутній прибуток, крім фактично виплачених за результатами не менше одного року.

11. Реклама еротичного змісту:
Не допускається реклама еротичних, порнографічних матеріалів, проституції, а також реклама, яка містить елементи жорстокості, насильства, цинізму, приниження людської честі та гідності.

12. Реклама послуг, що надаються з використанням електрозв'язку:
Реклама послуг, що надаються з використанням електрозв'язку, в тому числі телефонного, при її поширенні має містити точну інформацію про:
зміст рекламованої послуги;
вартість рекламованої послуги;
вікові та інші обмеження, встановлені законодавством і виробником послуги щодо кола споживачів рекламованої послуги;
платне або безкоштовне використання каналу телефонного зв'язку при наданні рекламованої послуги і вартість однієї хвилини телефонного зв'язку при отриманні послуги у відповідному регіоні;
повне ім'я, найменування, адресу особи, що надає послугу.
Зазначена інформація має наводитися шрифтом не менше половини розміру шрифту, яким подано номер телефону, який використовується при наданні рекламної послуги.

13. Реклама послуг із працевлаштування:
Згідно зі ст. 24-1 Закону «Про рекламу» забороняється в рекламі про вакансії (прийом на роботу) зазначати вік кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися винятково особами певної статі, висувати вимоги, які надають перевагу жіночому або чоловічій статі, представникам певної раси, кольору шкіри (крім випадків, визначених законодавством, та випадків специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі), щодо політичних, релігійних та інших переконань, членства у професійних спілках або інших об'єднаннях громадян, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Текст реклами про діяльність суб'єкта господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні, повинен містити примітку, що отримувати від громадян, яким надано послуги з пошуку роботи та сприяння у працевлаштуванні, інші пов'язані з цим послуги, гонорари, комісійні або інші винагороди забороняється.

14. Реклама об'єктів будівництва:
Реклама об'єктів будівництва з метою продажу житлових і нежитлових приміщень, у тому числі пов'язаних із залученням коштів населення, дозволяється лише за наявності ліцензії (дозволу) на здійснення будівельної діяльності та дозволу на виконання будівельних робіт на конкретному об'єкті, що рекламується. Така реклама повинна містити номер ліцензії (дозволу), дату її видачі та найменування органу, який видав ліцензію (дозвіл).

15. Реклама цінних паперів і фондового ринку:
Інформація рекламного характеру про:
інститути спільного інвестування;
цінні папери, що емітуються, та / або емісійні цінні папери, які перебувають (перебували) в обігу;
товари та / або послуги, що пропонуються професійним учасником фондового ринку;
товари та / або послуги, що пропонуються саморегулівною організацією професійних учасників фондового ринку;
послуги уповноваженого рейтингового агентства.
Рекламодавцями реклами цінних паперів та фондового ринку можуть бути:
щодо інститутів спільного інвестування - виключно корпоративний інвестиційний фонд або компанія з управління активами відповідного інвестиційного фонду;
щодо цінних паперів, щодо яких здійснюється емісія, та / або емісійних цінних паперів, які перебувають (перебували) в обороті, - виключно емітент або власник зазначених цінних паперів, а також андеррайтер на підставі відповідного договору андеррайтингу, укладеного з емітентом;
щодо товарів та / або послуг професійного учасника фондового ринку та його діяльності - виключно професійний учасник фондового ринку. Професійному учаснику фондового ринку забороняється рекламувати іншого професійного учасника фондового ринку;
щодо товарів та / або послуг саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку - виключно така саморегульована організація професійних учасників фондового ринку;
щодо послуг уповноваженого рейтингового агентства - виключно таке уповноважене рейтингове агентство.
Не допускається поширення державними органами реклами цінних паперів та фондового ринку, крім реклами, пов'язаної з розміщенням та обігом державних цінних паперів і цінних паперів, що перебувають у державній власності.
Не допускається поширення органами місцевого самоврядування реклами цінних паперів та фондового ринку, крім реклами, пов'язаної з розміщенням та обігом облігацій місцевих позик і цінних паперів, які перебувають у комунальній власності.
Реклама цінних паперів повинна містити відомості щодо реєстрації відповідного випуску цінних паперів, зазначені у свідоцтві про реєстрацію цього випуску.
Реклама інститутів спільного інвестування повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про внесення таких інститутів до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, які підтверджують право на здійснення діяльності у сфері спільного інвестування, із зазначенням номера свідоцтва, дати його видачі, строку діяльності інституту спільного інвестування.
Реклама товарів та / або послуг професійних учасників фондового ринку повинна містити відомості щодо наявності ліцензії, що підтверджують право на здійснення відповідного виду діяльності на фондовому ринку, із зазначенням серії та номера ліцензії, дати її видачі і терміну дії, найменування органу, який видав ліцензію.
Реклама товарів та / або послуг саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про реєстрацію саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку із зазначенням номера та дати видачі свідоцтва.
Реклама послуг уповноважених рейтингових агентств повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств із зазначенням номера та дати видачі свідоцтва.
Інші відомості, які повинна містити реклама цінних паперів і фондового ринку, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до закону.

16. Реклама і діти:
Забороняється реклама:
зі згадкою дітей, які споживають або використовують продукцію, призначену тільки для дорослих чи заборонену законом для придбання або споживання неповнолітніми;
з інформацією, яка може підірвати авторитет батьків, опікунів, піклувальників, педагогів та довіри до них дітей;
містить заклики до дітей придбати продукцію або звернутися до третіх осіб із проханням зробити покупку;
зі згадкою справжньої або іграшкової зброї, вибухових пристроїв.
Реклама не повинна містити згадку дітей у небезпечних ситуаціях чи за обставин, імітація яких може завдати шкоди дітям або іншим особам, а також інформації, здатної викликати зневажливе ставлення дітей до небезпечних для здоров'я і життя ситуацій.
Реклама не повинна завдавати дітям моральної чи фізичної шкоди, викликати у них відчуття неповноцінності.
Реклама не повинна вказувати на можливість придбання рекламованого товару, розрахованого переважно на дітей, кожною сім'єю без урахування можливостей її бюджету.
Реклама не повинна створювати у дітей враження, що володіння рекламованою продукцією дає їм перевагу над іншими дітьми.

Kyiv, Ukraine

+38 (044) 334-58-20

sales@streamtools.com.ua